22 Nisan 2009 Çarşamba

Buradaki dağlara bedel, orada yıldızlar o vazifeyi görürler.

Hem nasılki dağların yüzünde ve karnındaki masnu'lar, zeminin her tarafında, herbir nevi aynı zamanda, aynı tarzda, yanlışsız, gayet mükemmel ve çabuk yapılmaları ve bir iş bir işe mani olmadan, sair neviler ile beraber karışık iken, karıştırmaksızın icadları; Senin rububiyetinin haşmetine ve hiçbir şey ona ağır gelmeyen kudretinin azametine delalet eder; öyle de:
Zeminin yüzündeki bütün zîhayat mahlukların hadsiz hacetlerini,
hattâ mütenevvi hastalıklarını,
hattâ muhtelif zevklerini
ve ayrı ayrı iştihalarını tatmin edecek bir surette,
dağların yüzlerini ve içlerini
muntazam eşcar ve nebatat ve madeniyatla doldurmak ve muhtaçlara teshir etmek cihetiyle,
senin rahmetinin hadsiz genişliğine
ve hâkimiyetinin nihayetsiz vüs'atine delalet..
ve toprak tabakatı içinde, gizli ve karanlık ve karışık bulunduğu halde;

bilerek, görerek, şaşırmayarak, intizamla, hacetlere göre ihzar edilmeleriyle,
senin herşeye taalluk eden ilminin ihatasına
ve herbir şeyi tanzim eden hikmetinin bütün eşyaya şümulüne
ve ilâçların ihzaratı
ve madenî maddelerin iddiharatıyla
rububiyetinin rahîmane ve kerimane olan tedabirinin mehasinine ve inayetinin ihtiyatlı letaifine pek zahir bir surette işaret ve delalet ederler.
Hem bu dünya hanında misafir yolcular için,
koca dağları levazımatlarına ve istikbaldeki ihtiyaçlarına muntazam ihtiyat deposu ve cihazat anbarı ve hayata lüzumu olan çok definelerin mükemmel mahzeni olmak cihetinde işaret, belki delalet, belki şehadet eder ki;
bu kadar Kerim ve misafirperver
ve bu kadar Hakîm ve şefkatperver
ve bu kadar Kadîr ve rububiyetperver bir Sâniin,
elbette ve herhalde, çok sevdiği o misafirleri için,
ebedî bir âlemde,
ebedî ihsanatının
ebedî hazineleri vardır. Buradaki dağlara bedel, orada yıldızlar o vazifeyi görürler. (Lem'alar - 365)


Burada misafirlerine kısacık bir hayat için dağları bir mahzen bir anbar ve hayata luzumu olan herşeyi ihzar eden Kerim Allah orada bu vazifeyi yıldızlara yaptıracaktır.Öyle anlaşılıyor.

Hiç yorum yok:

Hakkımda

Fotoğrafım
taht-el Arz, bir menzil
Hem ben, madem bu asırda maddeten ve manen münferid yaşamağa ve hayat-ı içtimaiyeden çekilmeğe mecbur olmuşum; elbette hakkım yoktur ki, hayat-ı içtimaiyeyi geçirenler içinde tarihe binip istikbaldekilere görüneyim. (Emirdağ Lah.)